Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren (AGFA)

  1. Home 
  2. Adviezen

Adviezen


Adviezen over vertrouwensfunctie

Adviesaanvraag nr. ABB/2019/12804

Aan een juridisch medewerker van een rechtbank was de disciplinaire straf opgelegd van voorwaardelijk ontslag vanwege een zestal uitingen in sociale media over Marokkanen en moslims. Eerst in de bezwaarprocedure tegen deze disciplinaire straf wordt de AGFA verzocht om advies. De commissie acht zich bevoegd dit advies uit te brengen en adviseert de minder zware disciplinaire straf van schriftelijke berisping op te leggen. Daartoe overweegt de commissie dat twee van de zes uitingen die het bestuur van de rechtbank had aangemerkt als plichtsverzuim, geen plichtsverzuim opleveren en dat de houding van de ambtenaar ten aanzien van het plichtsverzuim van de overige uitingen strafverlichtend werkt. Niet alleen heeft zij spijt betuigd van deze uitingen, maar ook heeft zij deze zo snel mogelijk van het internet verwijderd en heeft zij ter voorkoming van verdere onwenselijke uitingen een cursus gevolgd ter beheersing van haar impulsiviteit. Ook acht de commissie voor de strafmaat van belang dat de ambtenaar in haar 31-jarig dienstverband bij verzoekers rechtbank niet eerder disciplinair is bestraft.
Advies ABB/2019/12804


Adviesaanvraag nr. ABB/2019/12801

Voorgenomen ontslag van een ambtenaar van de AIVD vanwege de intrekking van zijn verklaring van geen bezwaar. Het ontslag is voldoende zorgvuldig voorbereid, want het is pas bekendgemaakt toen de intrekking van de verklaring van geen bezwaar onherroepelijk was geworden en de ambtenaar heeft 12 maanden professionele begeleiding ontvangen bij het zoeken naar ander werk. Ook als zelfstandige kan hij niet meer blijven werken voor de AIVD, omdat alle functies bij deze dienst vertrouwensfuncties zijn.
Advies ABB/2019/12801


Adviesaanvraag nr. ABB/2017/12268

In het najaar van 2017 heeft het ministerie van Defensie de AGFA verzocht om advies over een voorgenomen ontslag van een burgerambtenaar wiens verklaring van geen bezwaar in 2014 was ingetrokken. In 2015 en 2016 is naar hem reeds een intern herplaatsingsonderzoek ingesteld, maar de commissie adviseert dit onderzoek te heropenen, omdat in 2017 bekend is geworden dat de betrokkene wel in aanmerking komt voor een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en het aantal functies bij het ministerie van Defensie waarvoor uitsluitend een VOG is vereist, mogelijk is toegenomen. Aangezien de externe arbeidsbemiddeling, die is begonnen in januari 2017, na de ontslagdatum kan worden voortgezet, kan de ontslagdatum onmiddellijk volgen op de afronding van het nieuwe interne herplaatsingsonderzoek.
Advies ABB/2017/12268


Adviesaanvraag nr. ABB/2017/12039

Voorgenomen ontslag van een burgerambtenaar van het ministerie van Defensie, wiens verklaring van geen bezwaar is ingetrokken vanwege voordeel trekken van bijstandsfraude door zijn partner. De ambtenaar zegt bezwaar te hebben gemaakt tegen de intrekking van zijn verklaring van geen bezwaar, maar dat is niet komen vast te staan. Zijn voorgenomen ontslag is voldoende zorgvuldig voorbereid.
Advies ABB/2017/12039 (pdf, 289 kB)


Adviesaanvraag nr. ABB/2017/11974

Voorgenomen ontslag van een ambtenaar van de AIVD vanwege de intrekking van haar verklaring van geen bezwaar. De arbeidsongeschiktheid van de ambtenaar vormt geen beletsel voor de effectuering van haar voorgenomen ontslag op grond van artikel 125e lid 2 van de Ambtenarenwet. Wel moet de ambtenaar eerst nog zes maanden begeleiding ontvangen bij het vinden van ander werk, omdat zij na de eerste drie maanden van het met haar overeengekomen begeleidingstraject van negen maanden ziek is geworden.
Advies ABB/2017/11974 (pdf, 391 kB)


Adviesaanvraag nr. ABB/2016/11759

Voorgenomen ontslag van een in Den Helder woonachtige Defensieambtenaar vanwege de intrekking van haar verklaring van geen bezwaar. De commissie adviseert het resultaat van de beroepsprocedure van de ambtenaar tegen die intrekking af te wachten en als dit resultaat voor de ambtenaar negatief is, een aanvullend onderzoek in te stellen naar haar herplaatsingsmogelijkheden in een passende niet-vertrouwensfunctie bij het ministerie van Defensie in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal.
Advies ABB/2016/11759 (pdf, 224 kB)


Adviesaanvraag ABB/2016/11720

Voorgenomen ontslag van een ambtenaar van de AIVD vanwege de intrekking van haar verklaring van geen bezwaar. De commissie acht dit ontslag voldoende zorgvuldig voorbereid. De ambtenaar heeft het haar aangeboden loopbaanbegeleidingstraject niet volledig benut, maar die omstandigheid ligt in haar risicosfeer.
Advies ABB/2016/11720 (pdf, 369 kB)

Adviesaanvraag ABB/2014/10864

Voorgenomen ontslag van een burgerlijk ambtenaar van het ministerie van Defensie wiens verklaring van geen bezwaar is ingetrokken vanwege financiële kwetsbaarheid. De commissie adviseert het resultaat af te wachten van de beroepsprocedure van de ambtenaar tegen de intrekking van zijn verklaring van geen bezwaar en hem hangende die procedure externe arbeidsbemiddeling op maat aan te bieden.
Advies ABB/2014/10864 (pdf, 220 kB)

Adviesaanvraag ABB/2015/11558

Voorgenomen ontslag van een zieke burgerlijk ambtenaar van het ministerie van Defensie wiens verklaring van geen bezwaar is ingetrokken vanwege een veroordeling voor huiselijk geweld. De commissie adviseert geen uitvoering te geven aan dit voorgenomen ontslag, maar de ambtenaar over te dragen aan het Dienstencentrum Re-integratie nadat de bedrijfsarts zijn resterende arbeidsmogelijkheden heeft vastgesteld.
Advies ABB/2015/11558 (pdf, 385 kB)


Adviesaanvraag nr. ABB/2016/11561

Voorgenomen ontslag van een ambtenaar van de AIVD vanwege de intrekking van haar verklaring van geen bezwaar. Ambtenaar heeft een andere baan maar weigert ontslag te nemen vanwege een inkomensverlies dat de AIVD niet wil compenseren. Het ontslag is voldoende zorgvuldig voorbereid. De terugwerkende kracht waarmee de AIVD dit wil effectueren, is niet in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.
Advies ABB/2016/11561 (pdf, 375 kB)


Adviesaanvraag nr. ABB/2015/11399

Voorgenomen ontslag vanwege intrekking verklaring van geen bezwaar. De commissie adviseert hieraan geen uitvoering te geven in afwachting van het resultaat van een beroepsprocedure tegen de intrekking van de verklaring van geen bezwaar. Daarin komt een rapport van een psychiater van de werkgever aan de orde, waarin wordt betoogd dat het strafbare feit op basis waarvan de verklaring van geen bezwaar van de ambtenaar is ingetrokken, haar sterk verminderd kan worden toegerekend.
Advies ABB/2015/11399 (pdf, 243 kB)


Adviesaanvraag nr. ABB/2015/11500

Voorgenomen ontslag van een ambtenaar van de AIVD vanwege de intrekking van zijn verklaring van geen bezwaar. De commissie constateert dat de AIVD een zeer goede inspanning heeft geleverd bij de voorbereiding van de ambtenaar op de zoektocht naar ander werk, maar betreurt het dat het niet mogelijk is gebleken voor hem een passende functie te vinden bij de overheid. Aan het voorgenomen ontslag van de ambtenaar mag van de commissie uitvoering worden gegeven.
Advies ABB/2015/11500 (pdf, 414 kB)


Adviesaanvraag nr. ABB/2014/10759

Voorgenomen ontslag van een burgerambtenaar van het ministerie van Defensie vanwege de intrekking van zijn verklaring van geen bezwaar. Vanwege een samenloop van omstandigheden adviseert de commissie dit voorgenomen ontslag niet te effectueren en een hernieuwd veiligheidsonderzoek in te stellen zodra het strafbare feit op basis waarvan de verklaring van geen bezwaar is ingetrokken, meer dan acht jaar oud is.
Advies ABB/2014/10759 (pdf, 303 kB)


Adviesaanvraag nr. ABB/2015/11427

Door intensieve arbeidsbemiddeling aan te bieden gedurende 18 maanden, heeft een overheidswerkgever een voorgenomen ontslag vanwege de intrekking van een verklaring van geen bezwaar voldoende zorgvuldig voorbereid, hoewel de betrokkene niet is aangewezen als herplaatsings- of VWNW-kandidaat. Daarentegen heeft de ambtenaar zich onvoldoende ingespannen voor zijn externe arbeidsbemiddeling door telkens weer nieuwe belemmeringen op te werpen om actief te solliciteren. Aangezien het ambtenarenrecht geen algeheel ontslagverbod kent gedurende de eerste twee jaar dat iemand ongeschikt is voor zijn werk wegens ziekte, vormt de ziekte van de ambtenaar geen beletsel voor de effectuering van zijn voorgenomen ontslag.
Advies ABB/2015/11427 (pdf, 228 kB)


Adviesaanvraag nr. ABB/2014/10751

De verklaring van geen bezwaar van een beveiliger bij een ministerie wordt ingetrokken. De ambtenaar verzweeg het voortduren van zijn schulden. Vanwege de kwetsbaarheid op financieel gebied volgt ontslag. Na onderzoek acht de commissie dat zorgvuldig voorbereid door de langdurige loopbaanbegeleiding. Vanwege de eigen verantwoordelijkheid voor het zoeken naar een baan doet de kritiek, dat de ambtenaar niet is geattendeerd op vacatures, geen afbreuk aan de zorgvuldigheid waarmee het ontslag is voorbereid.
Advies ABB/2014/10751 (pdf, 227 kB)


Adviesaanvraag nr. ABB/2014/10993

Voor een moeilijk bemiddelbare ambtenaar acht de commissie de benadering om hem door middel van detacheringen of stages onder de aandacht te brengen van werkgevers die hem op termijn mogelijk duurzaam te werk zouden willen stellen, de meest effectieve. Zij onderschrijft dan ook de keuze van de werkgever om bij de externe arbeidsbemiddeling van de ambtenaar de nadruk te leggen op de inzet van deze instrumenten. Deze keuze getuigt van een zorgvuldige aanpak van de externe arbeidsbemiddeling. De tweejarige duur van deze bemiddeling en de intensieve begeleiding van de ambtenaar gedurende het grootste deel van deze periode door een tweetal mobiliteitsadviseurs getuigen daarvan eveneens. De commissie onderschrijft de conclusie van deze adviseurs dat verdere arbeidsbemiddeling van de ambtenaar naar een functie in loondienst geen zin heeft, nu zijn voorkeur uitgaat naar freelance werk als tolk/vertaler. Zij acht het voorgenomen ontslag van de ambtenaar dan ook voldoende zorgvuldig voorbereid.
Advies ABB/2014/10993 (pdf, 210 kB)

Adviesaanvraag nr. ABB/2014/10639

Op 10 april 2007 is de ambtenaar vermoedelijk blijvend ongeschikt verklaard voor operationele inzet vanwege beperkingen van zijn psychische belastbaarheid. In verband hiermee is hij met ingang van 24 mei 2007 overgeplaatst naar XXXX. Per 1 september 2008 is de ambtenaar bij het ministerie van XXXX aangesteld als XXXX in vaste dienst. Als zodanig was hij werkzaam als XXXX bij XXXX. Met ingang van 1 augustus 2012 is hem bovendien de nevenarbeidsplaats BHV toegewezen. Deze arbeidsplaats had betrekking op het onderhoud van de wapenvoorraad.
Advies ABB/2014/10639 (pdf, 310 kB)


Adviesaanvraag nr. ABB/2013/10188

De commissie adviseert, alvorens de ambtenaar te ontslaan, de uitslag af te wachten van de beroepsprocedure tegen de intrekking van zijn verklaring van geen bezwaar, maar niet de uitslag van een eventueel hoger beroep. De commissie accepteert het negatieve resultaat van het onderzoek naar de mogelijkheden om de ambtenaar te herplaatsen binnen de organisatie van zijn werkgever. Dit vanwege het geringe aantal niet-vertrouwensfuncties bij die organisatie en het geringe aantal vacatures voor deze functies. De commissie adviseert de ambtenaar te ontslaan met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Gedurende die tijd moet de begeleiding bij het zoeken naar werk worden voortgezet. Omdat de ambtenaar door het werk dat hij deed al is gekwalificeerd voor de arbeidsmarkt, acht de commissie voor hem geen aanvullende opleiding noodzakelijk.
Advies ABB/2013/10188 (pdf, 330 kB)


Adviesaanvraag nr. ABB/2012/09901

De commissie accepteert het negatieve resultaat van het onderzoek naar de mogelijkheden om de ambtenaar te herplaatsen binnen de organisatie van de werkgever. Daarbij tekent de commissie aan dat de kans van slagen van dit onderzoek sowieso gering was, omdat het overgrote deel van de functies bij deze werkgever is aangewezen als vertrouwensfunctie. De commissie adviseert, voor de ambtenaar te ontslaan, hem nog enkele maanden de tijd te geven een externe functie te vinden. Hiervoor dient hij 'breder' te zoeken dan voorheen en zich niet alleen te richten op de functie van beveiliger, maar ook op de functies van chauffeur en koerier.
Advies ABB/2012/09901 (pdf, 316 kB)


Adviesaanvraag nr. ABB/2012/09883

De commissie adviseert de uitspraak van de rechtbank af te wachten op het beroep van de ambtenaar tegen de intrekking van zijn verklaring van geen bezwaar. Advies is ondertussen een nieuw intern herplaatsingsonderzoek in te stellen, voordat de ambtenaar ontslagen wordt. De commissie is van mening dat de vertragingstactiek van de ambtenaar bij de uitvoering van het externe herplaatsingsonderzoek niet mag leiden tot een langere duur van zijn dienstverband. Wel moet het mogelijk zijn het persoonlijk uitstroomplan uit te voeren, wanneer de ambtenaar dit plan alsnog ondertekent. De commissie adviseert, in het geval dat het beroep van de ambtenaar ongegrond wordt verklaard en het nieuwe interne herplaatsingsonderzoek geen resultaat oplevert, de ambtenaar te ontslaan. Voorwaarde is dan wel dat het persoonlijk uitstroomplan ook na de ontslagdatum op de afgesproken wijze kan worden uitgevoerd.
Advies ABB/2012/09883 (pdf, 332 kB)


Adviesaanvraag nr. ABB/2011/09096

De werkgever heeft maximaal rekening gehouden met de belangen van de ambtenaar door hem intensieve begeleiding te bieden bij het overwinnen van zijn verslaving en een re-integratiebedrijf in te schakelen dat actief werk voor hem zoekt . Ook is bij de keuze van de ontslagdatum rekening gehouden met de verslechtering van de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering per 1 januari 2012. Er is een onderzoek toegezegd naar de mogelijkheden om het inkomen van de ambtenaar aan te vullen wanneer deze een lager betaalde functie aanvaardt).
Advies ABB/2011/09096 (pdf, 142 kB)


Adviesaanvraag nr. ABB/2011/08766

De commissie is van mening dat de gevolgen van het gebrek aan medewerking van de ambtenaar aan zijn externe arbeidsbemiddeling voor zijn rekening moeten blijven. Zij schat zijn afstand tot de arbeidsmarkt in als gering vanwege zijn 30-jarige leeftijd, zijn diploma's en zijn werkervaring. Gelet op deze omstandigheden kan de opzegtermijn beperkt blijven tot drie maanden.
Advies ABB/2011/08766 (pdf, 143 kB)


Adviesaanvraag nr. ABB/2011/08683

De ambtenaar heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt vanwege zijn leeftijd (54 jaar). Tot dusverre heeft de werkgever zich niet ingezet voor herplaatsing van de ambtenaar in een passende functie binnen of buiten de organisatie. Daarom adviseert de commissie een opzegtermijn van ten minste zes maanden, waarin de ambtenaar wordt begeleid bij het vinden van nieuw werk buiten de organisatie. De commissie stelt voor deze begeleiding zo nodig na de ontslagdatum voort te zetten.
Advies ABB/2011/08683 (pdf, 168 kB)


Adviesaanvraag nr. ABB/2010/08372

Vanwege de lange duur van het dienstverband van de ambtenaar, zijn eenzijdige arbeidsverleden in ondersteunende logistieke functies, zijn werk- en denkniveau en zijn leeftijd adviseert de commissie een opzegtermijn in acht te nemen van ten minste zes maanden. Daarin wordt de ambtenaar begeleid bij het betreden van de externe arbeidsmarkt. Deze begeleiding kan ook na de ontslagdatum voortduren.
Advies ABB/2010/08372 (pdf, 166 kB)


Adviesaanvraag nr. ABB/2011/08951

Ontslag van een ambtenaar met een vertrouwensfunctie, omdat geen veiligheidsonderzoek kan worden ingesteld naar zijn Russische partner vanwege het ontbreken van gegevensuitwisseling met Rusland. Dit ontslag is voldoende zorgvuldig voorbereid. Een omvangrijker intern herplaatsingsonderzoek zou niet tot een ander resultaat hebben geleid. Gelet op het vakgebied, het werk- en denkniveau, de werkervaring en de uitstraling van de ambtenaar verwacht de commissie dat hij snel een andere baan vindt. De opzegtermijn kan daarom beperkt blijven tot drie maanden.
Advies ABB/2011/08951 (pdf, 138 kB)


Adviesaanvraag nr. ABB/2010/08347

De commissie is niet bevoegd te adviseren over een al uitgevoerd ontslag. Een werkgever is niet gehouden een periode van een jaar te overbruggen waarin geen zinvolle invulling kan worden gegeven aan een dienstverband. Het voorgenomen ontslag is zorgvuldig voorbereid. Er is namelijk tweemaal een uitgebreid onderzoek verricht naar de mogelijkheden tot herplaatsing van de betrokkene binnen het ministerie. Daarnaast is de betrokkene, gelet op zijn functie, gekwalificeerd voor de externe arbeidsmarkt.
Advies ABB/2010/08347 (pdf, 155 kB)


Adviesaanvraag nr. ABB/2010/08314

Ondanks handhaving in zijn functie en het aanbieden van opleidingen na een veroordeling voor poging tot doodslag kan een ambtenaar indirect vanwege deze veroordeling worden ontslagen. Vanwege het bezit van een vrachtwagenrijbewijs en een chauffeursdiploma en gelet op eerdere succesvolle sollicitaties acht de commissie de ambtenaar in staat een andere baan te vinden zonder begeleiding van zijn werkgever.
Advies ABB/2010/08314 (pdf, 164 kB)


Adviesaanvraag nr. ABB/2010/08026

De Commissie gaat akkoord met het voorgenomenontslag van een ambtenaar die vanwege de intrekking van zijn verklaring van geen bezwaar is ontheven uit zijn vertrouwensfunctie. De werkgever heeft toegezegd om voordat het ontslag ingaat nog zes maanden de tijd te nemen om de mogelijkheden van de ambtenaar op de externe arbeidsmarkt te onderzoeken. Dit arbeidsmarktonderzoek is een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
Advies ABB/2010/08026 (pdf, 138 kB)


Adviesaanvraag nr. ABB/2010/08025

De commissie accepteert het niet-verlengen van een tijdelijke aanstelling van een ambtenaar. Deze moest uit een vertrouwensfunctie worden ontheven vanwege een weigering van een verklaring van geen bezwaar. Dit gegeven vormt een deugdelijke motivering voor het niet verlengen van de aanstelling. De ambtenaar is voldoende voorbereid op de overgang naar de externe arbeidsmarkt.
Advies ABB/2010/08025 (pdf, 144 kB)


Adviezen over vrijheid van meningsuiting

Adviesaanvraag nr. ABB /2018 /12571

Een ambtenaar die naast haar hoofdtaak was belast met het genereren van publiciteit voor haar werk en in verband daarmee relatief veel volgers had op Twitter, liet zich via dit medium negatief uit over collega’s die zij beschuldigde van pestgedrag en over direct en indirect leidinggevenden die in haar visie niet adequaat op dat gedrag reageerden. Zij bleef daarmee doorgaan nadat haar herhaaldelijk was verzocht om in afwachting van het resultaat van een feitenonderzoek radiostilte in acht te nemen. De commissie acht het voornemen van de werkgever om de ambtenaar een schriftelijke berisping op te leggen gelet op deze omstandigheden begrijpelijk en stemt daarmee in.
Advies ABB/2018/12571 (pdf, 496kB)
Bijbehorende Pleitnota pdf, 115 kB)


Adviesaanvraag nr. ABB/2018/12300

Aan een politieambtenaar was de disciplinaire straf opgelegd van inhouding van twee periodieken gedurende twee jaar vanwege kwetsende uitlatingen over moslims in een bericht op een besloten Facebookpagina van de politie. Eerst in de bezwaarprocedure tegen deze disciplinaire straf wordt de AGFA verzocht om advies. De commissie acht zich bevoegd dit advies uit te brengen en adviseert een minder zware disciplinaire straf op te leggen, bijvoorbeeld een eenmalige inhouding van een aantal vakantiedagen. Daartoe overweegt de commissie dat de aan de ambtenaar opgelegde disciplinaire straf mede vanwege zijn financiële gevolgen onevenredig is aan de ernst en zwaarte van het door hem gepleegde plichtsverzuim. Dit is het geval vanwege de niet evident strafbare bewoordingen van het bericht, het besloten karakter van het medium waarin dit is geplaatst, de korte duur van deze plaatsing en de beperkte schadelijke gevolgen hiervan voor het functioneren van de ambtenaar en van de politie.
Advies ABB/2018/12300 (pdf, 292 kB)


Adviesaanvraag nr. ABB/2015/11429

Verplaatsing van een chauffeur van bewindslieden en topambtenaren naar de functie van facilitair medewerker bij wijze van disciplinaire straf voor uitlatingen op Facebook over handhavers van het parkeerbeleid van de gemeente Den Haag. Deze uitlatingen leveren plichtsverzuim op, omdat zij diffamerend zijn voor medewerkers met een publieke taak en voor de ambtenaar voorzienbare schade hebben toegebracht aan het in hem te stellen vertrouwen. Hoewel hij de uitlatingen niet zelf op zijn Facebookaccount heeft geplaatst, kan dit plichtsverzuim hem worden toegerekend, omdat de plaatsing is geschied in zijn aanwezigheid en enige tijd heeft voortgeduurd. De commissie acht de voorgenomen verplaatsing echter een te zware straf vanwege de inkomensgevolgen die deze verplaatsing voor de ambtenaar met zich brengt. Daarom adviseert de commissie deze voorgenomen disciplinaire straf voorwaardelijk op te leggen.
Advies ABB/2015/11429 (pdf, 287 kB)


Adviesaanvraag nr. ABB/2015/11379

Een politieambtenaar overtreedt artikel 125a lid 1 van de Ambtenarenwet door op Facebook het Openbaar Ministerie te beschuldigen van leugens en een advocaat ‘minkukel’ te noemen. De uitspraak over het Openbaar Ministerie is ongepast, gelet op de gezagsverhouding waarin de ambtenaar bij de opsporing van strafbare feiten staat ten opzichte van het Openbaar Ministerie. De kwalificatie ‘minkukel’ van de advocaat is onnodig diffamerend, omdat deze kwalificatie de gehele persoonlijkheid van de advocaat betreft en niet alleen een handelwijze waarmee de ambtenaar het niet eens is.
Advies ABB/2015/11379 (pdf, 192 kB)


Adviesaanvraag nr. ABB/2015/11385

Een docent Beroepsvaardigheden bij de politie geeft op Facebook aan dat hij moslims haat en wenst op Facebook alle moslims een langzame, pijnlijke dood toe. Uitgaande van een volledige toerekenbaarheid van het plaatsen van deze Facebookberichten aan de ambtenaar, acht de commissie geen beletselen aanwezig om hiervoor de disciplinaire straf van ontslag voorwaardelijk op te leggen met een proeftijd van twee jaar.
Advies ABB/2015/11385 (pdf, 360 kB)


Adviesaanvraag nr. ABB/2014/10752

Een ministerie wil een ambtenaar de disciplinaire straf van ontslag opleggen. Zo'n strafontslag heeft dezelfde rechtsgevolgen als een ontslag op staande voet in het bedrijfsleven. De ambtenaar heeft op persoonlijke titel op Twitter politiek gevoelige uitlatingen gedaan waarop de media zijn ingesprongen. Het voornemen van het opleggen van de disciplinaire straf van ontslag is voorgelegd aan de AGFA. Op basis van onderzoek adviseert de commissie niet verder te gaan dan het opleggen van een schriftelijke berisping voor het onzorgvuldig omgaan met Twitter.
Advies ABB/2014/10752 (pdf, 342 kB)
Brief van VenJ aan de Tweede Kamer (pdf, 97 kB)


Adviesaanvraag nr. ABB/2011/08916

Een ambtenaar heeft met een dagbladjournalist zijn mening gedeeld over het functioneren van een overheidsdienst. De manier waarop hij dat heeft gedaan, is niet boven elke kritiek verheven, maar hij heeft de grenzen van de vrijheid van meningsuiting voor ambtenaren niet overschreden. De werkgever heeft niet aannemelijk gemaakt dat het optreden van de ambtenaar heeft geleid tot een bestendige verstoring van het functioneren van de dienst, als bedoeld in de toelichting op Aanwijzing 15 van de Aanwijzingen externe contacten Rijksambtenaren. De ambtenaar was ook niet verplicht voordat hij de journalist te woord stond contact op te nemen met een persvoorlichter, omdat hij de journalist niet in functie te woord stond.
Advies ABB/2011/08916 (pdf, 166 kB)


Adviesaanvraag nr. ABB/2006/4941

Een psycholoog met een eigen praktijk werkt in deeltijd bij een instelling die verdachten van ernstige strafbare feiten onderzoekt. Uitlatingen in mediaoptredens over personen die de psycholoog heeft onderzocht en over verschijnselen die de instelling regelmatig onderzoekt leveren plichtsverzuim op. Zulke uitlatingen beperken immers de inzetbaarheid van de onderzoeker en doen afbreuk aan de reputatie van de instelling als onderzoeksinstituut. Uitlatingen over verschijnselen die de instelling niet regelmatig onderzoekt leveren geen plichtsverzuim op. Schending van de meldingsplicht van media-optredens is evenmin plichtsverzuim, want de meldingsplicht is niet duidelijk genoeg omschreven.
Advies ABB/2006/4941 (pdf, 195 kB)


Adviesaanvraag nr. ABB/2004/2085

Een petitie van twee ambtenaren aan een Vaste Kamercommissie over een arbeidsconflict waarbij zij persoonlijk zijn betrokken, tast het goed functioneren van de openbare dienst niet aan, ondanks weinig gelukkige verbanden met politiek gevoelige actuele kwesties.
Advies ABB/2004/2085 (pdf, 91 kB)


Adviesaanvraag nr. 1994/A.1

Publicaties van een niet bij beleidsvorming betrokken ambtenaar over beleidsmatige onderwerpen tasten zijn goed functioneren en dat van de openbare dienst niet aan. Ambtenaren moeten objectieve en zakelijke bijdragen kunnen leveren aan een publieke discussie.
Advies 1994/A.1 (pdf, 91 kB)

terug naar boven

Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren (AGFA) | Postbus 556 | 2501 CN Den Haag | T: 070 - 3765746 | E: info@agfacommissie.nl
De AGFA is ingesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wordt ondersteund door het CAOP.

naar de homepage

Servicemenu